Dopravná technika a logistika (DTaL)

Študijný program Dopravná technika a logistika nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže manipulácia s materiálom je významnou integrálnou súčasťou výrobných procesov a obslužných systémov. Profesná špecializácia umožňuje absolventom vykonávať prácu v oblasti konštruovania, dimenzovania, údržby a prevádzky dopravných strojov a zariadení. Okrem toho absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo firmách zameraných na riešenie logisticky orientovaných problémov.

Hlavné oblasti zamerania
Dopravná technika
Manipulačné zariadenia
Dimenzovanie konštrukcií
Projektovanie logistických systémov
CAD modelovanie
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdiumSK
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- exkurzie do výrobných podnikov
- semináre s odborníkmi z praxe
- odborné stretnutia s absolventmi študijného odboru
- témy diplomových prác poskytované prevažne z praxe (KPK, Magna, Tatravagónka, U-Shin, Škoda Auto, U.S.Steel, Transmisie SB, Profimontcrane, Bosch, ZŤS VVÚ, SB Inmart, Tuchyňa výťahy, Transunit, Embraco, Künz)
- študijné pobyty na zahraničných univerzitách v rámci európskeho výmenného programu ERASMUS+
- prezentácie firiem z odboru ako súčasť vyučovacieho procesu

Obsadzované profesie

- konštruktér
- výpočtár
- kontrolór
- disponent
- logistik
- odborný konzultant

Zamestnávatelia
Absolventi
Štúdium na Strojníckej fakulte ponúka široké možnosti vlastného rozvoja najmä v teoretickom, ale aj v praktickom smere. Počas doktoranského štúdia mi bolo umožnené rozvíjať vlastnú kreativitu pri riešení dizertačnej práce. Veľkou výhodou je tiež možnosť pracovať na mnohých projektoch významného charakteru.
Ing. Ján Lumnitzer, PhD.
Autovista Slovakia s.r.o., technický špecialistaIDIADA CZ a.s., konštruktér, povrchový modelár
Študium na TUKE bolo určite veľmi prinosné, či už po stranke vzdelania, zažitkov prijemnych ale aj neprijemnych. Vďaka možnostiam na škole som mal priležitosť dostať sa tam, kde prave som a dosiahol som to, prečo som šiel študovať.
Ing. Benedikt Fotta
Škoda-Auto a.s., špecialista dimenzovania kokpitu
Kontaktná osoba
Ing. Jozef KRAJŇÁK, PhD.
e-mail: jozef.krajnak@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2373

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • čítať a vytvárať technickú dokumentáciu podľa aktuálne platných technických noriem,
 • komplexne riešiť technické problémy aplikáciou získaných vedomostí z oblasti prírodných vied, technológie, inžinierstva a aplikovaných vied v odbore,
 • efektívne sa rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím vhodných metód, techník a prostriedkov pri riešení problémov z praxe,
 • využívať najmodernejšie CAD systémy pri konštruovaní, modelovaní, simulácii a optimalizácii strojov a zariadení dopravno-manipulačnej techniky,
 • analyzovať konštrukcie dopravno-manipulačných zariadení a ich častí pomocou MKP,
 • pripraviť a vyhodnotiť experimentálne merania s využitím moderných meracích zariadení,
 • tvorivo aplikovať nové poznatky výskumu v praxi s využitím moderných informačno-komunikačných technológií,
 • prezentovať vlastné výsledky, námety, problémy a ich riešenia.

 

Vzdelávacie ciele:

 • využívať moderné postupy pri tvorbe technickej dokumentácie,
 • riešiť úlohy dopravy a manipulácie s materiálom,
 • realizovať a riadiť vysoko efektívne integrované logistické systémy,
 • efektívne pracovať s najmodernejšími CAX softvérmi,
 • samostatne navrhovať, dimenzovať a optimalizovať konštrukčné uzly podľa aktuálne platných technických noriem,
 • ovládať metódy experimentálneho skúšania strojov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • konštrukčné a projekčné kancelárie
 • riadiace pozície v oblasti prevádzky a údržby dopravných strojov
 • manažovanie výrobných a zásobovacích procesov
 • konzultačné služby poskytované v oblasti dopravnej techniky a logistiky
 • výskumno-vývojové pracoviská

 

Úspechy študentov:

 • popredné umiestnenia vo fakultných kolách ŠVOČ danej kategórie
 • úspešná participácia študentov na konštrukčne orientovaných súťažiach a projektoch, napr. ECO-Marathon Shell a pod.

 

Podporované študentské projekty:

 • študentské vedecké pomocné sily
 • projekt automobilu s vodíkovým pohonom
 • projekt elektromobilu

 

Zamestnávatelia:

U-Shin Slovakia, Magna PT, NORD-Pohony, Marelli Slovakia, Kuenz SK, Tatravagónka Poprad, KPK, Jaroslav Beneš – Žeriavy, Tuchyňa Výťahy, ZTS Sabinov, Škoda-Auto, Idiada CZ, Konecranes and Demag