Impulz pre tvoju kariéru

Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby (TMaISV)

Absolventi študijného programu Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby sa uplatnia ako technológovia vo výrobe, konštruktéri prípravkov a nástrojov, ako pracovníci využívajúci CAx technológie v príprave výroby, ako pracovníci skúšobní, ako pracovníci v prevádzke a údržbe strojových zariadení, na stredných stupňoch riadenia výroby. Uplatnenie môžu nájsť aj v riadiacich útvaroch nižšieho stupňa, technických a ekonomických útvaroch prevádzok a závodov.

Hlavné oblasti zamerania
Výrobné technológie
Materiály
Výrobný manažment
CAX technológie
Údržba
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSKSK
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdium

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- certifikát NC dielenského programovania
- workshopy organizované v spolupráci s partnermi z praxe
- zváračský kurz
- krátkodobé študijné stáže na „Letná škola“ CEEPUS

Obsadzované profesie

- pracovník riadenia výrobných činností
- pracovník oddelenia CAx prípravy výroby
- pracovník ekonomicko-riadiaceho úseku
- špecialista pre skúšanie výrobkov
- výrobný technológ

Zamestnávatelia
Referencie
Moja špecializácia počas štúdia na SjF TU v Košiciach bola orientovaná na inovačný manažment v automobilovom priemysle. Tieto poznatky som si naďalej rozširoval aj po štúdiu na univerzite a v tejto oblasti, ktorá ma zároveň aj veľmi baví, pracujem dodnes, lebo pri inováciách neustále objavujete nové veci.
Ing. Vladimír Švač, PhD.
SOVA Digital a.s., špecialista pre inovačný manažment
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Gajdoš, PhD.
e-mail: ivan.gajdos@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 3515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • absolvent získava poznatky a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy, teórie a metódy, vzťahujúce sa k technike, strojom, technológiám, strojárskej výrobe a jej projektovaniu a riadeniu,
 • vie ich použiť pri navrhovaní výroby a jej riadenia s ohľadom na podmienky ekonomického a sociálneho prostredia,
 • vie použiť teóriu, praktické postupy a nástroje na navrhovanie, implementovanie a prevádzku strojárskej výroby a jej inovácií,
 • bude schopný vytvárať a riadiť základné systémy riadenia kvality, vytvárať virtuálne modely výrobných závodov k riešeniu predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etapy s podporou CAx technológií,
 • získava základné poznatky z podnikovej ekonomiky a hospodárstva, podnikového a výrobného manažmentu,
 • získava základné poznatky z plánovania, organizovania a riadenia výroby na dielenskej úrovni a stredných stupňoch riadenia.

 

 Vzdelávacie ciele:

 • projektovať varianty malých výrobných pracovísk a prevádzok,
 • riešiť koncepciu prepojenia materiálových a informačných tokov vo výrobnom systéme,
 • aplikovať informačné technológie a nástroje počítačovej podpory v konštrukcii prípravkov a náradia v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení výroby a v skúšobníctve,
 • riešiť špecifiká vývoja automobilov a ich komponentov, ich výroby, riadenia dodávateľských sietí, skúšobníctva a prevádzky,
 • prevádzkovať strojársku výrobu účinne a efektívne,
 • plánovať, organizovať a riadiť výrobu na dielenskej úrovni.

 

Oblasti uplatnenia:

 • prevádzkové a projekčné tímy riadiace výrobné činnosti na strednom stupni riadenia,
 • pracoviská vývoja automobilov a ich komponentov, ich výroby, riadenia dodávateľských sietí, skúšobníctva a prevádzky.

 

Úspechy študentov:

 • viaceré úspešné umiestnenia v rámci fakultných kôl ŠVOČ

 

Podporované študentské projekty:

 • Projekt „Disk“ v spolupráci so Škoda Auto

 

Zamestnávatelia:

Magna PT,  U-Shin Slovakia, Whirpool Slovakia,  Lear Corporation Seating Slovakia, Marelli Slovakia,  Škoda Auto, Faurecia Automotive Slovakia, Minebea Slovakia, Michatek, RF Elements, Kamax, Oerlikon Balzers Coating Slovakia, Yanfeng Automotive Interiors, Tatravagónka Poprad, Embraco Slovakia, U.S. Steel, VW Slovakia