Kvalita a bezpečnosť (KaB)

Študijný program Kvalita a bezpečnosť je zameraný hlavné na riešenie  výskumných úloh zameraných na zlepšovanie v praxi. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy posudzovania rizík (napr. FMEA, HAZOP, ETA, FTA, RCFA) sú základom pre riešenie problémov riadenia procesov, strojov a technológií, závažných priemyselných havárií, kontinuity podnikania a ochrany majetku. Absolvent tohto odboru je schopní samostatne vedecky a metodicky pracovať na inovácii nových výrobkov, technológií, zlepšovaní procesov, zavádzaní preventívnych a proaktívnych nástrojov do manažérskych systémov na báze rizík.

Hlavné oblasti zamerania
Kvalita a bezpečnosť
Manažérstva rizík
Manažérstvo údržby
Riadenie procesov
Technická diagnostika
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, ENSK, EN
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSK, ENSK, EN

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- medzinárodné pobyty a stáže v rámci mobilitných programov napr. Nemecko, Slovinsko, USA, Poľsko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika
- medzinárodné projekty
- možnosť začleniť sa do profesijných tímov v podnikoch, ktoré sa zaoberajú výskumnou alebo inovačnou činnosťou

Obsadzované profesie

- manažér kvality / bezpečnosti / údržby
- výrobný riaditeľ
- inžinier kvality
- vedecko-výskumný pracovník
- autorizovaný bezpečnostný technik
- technik požiarnej ochrany
- špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
- kvalifikovaný odborník pre oblasť „Kvality“ a „Bezpečnosti“

Zamestnávatelia
Absolventi
Bezpečnosť a kvalita sú požadované a veľmi dôležité vo všetkých priemyselných podnikoch. V súčasnosti sa na ne kladie veľmi vysoký dôraz.
Ing. Štefan Kacvinský
Magna Getrag Slovakia, Supervízor údržby
Štúdium kombinované s odbornými prednáškami ľudí z praxe mi otvorilo cestu do sveta „Automotive“. S týmto odborom si vôbec nie je problém nájsť zamestnanie.
Ing. Ivana Janošková
Lear Corporation Seating Slovakia, Inžinier dodávateľskej kvality
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Kotianová, PhD.
e-mail: zuzana.kotianova@tuke.sk
tel.č.: +42155 602 2515

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

Absolvent 3. stupňa študijného programu KaB je schopný:

 • viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov v štátnych a verejných inštitúciách tak v podmienkach SR ako aj v rámci krajín EÚ na strednom a vrcholovom stupni riadenia,
 • samostatne alebo ako člen tímu plánovať postupy a aplikovať metódy v rámci aktivít v základom a aplikovanom výskume s cieľom minimalizovať riziká ako najúčinnejšie preventívne opatrenia,
 • podieľať sa na formulovaní projektov podávaných v rámci výziev domácich ako aj zahraničných poskytovateľov grantov,
 • prezentovať výsledky získané v rámci vedeckej činnosti v rámci publikačných aktivít tak na národnej ako aj medzinárodnej úrovni,
 • byť aktívnym členom riadiacich grémií v strednom ako aj vrcholovom stupni riadenia spoločnosti príp. štátnych a verejných inštitúcii,
 • kriticky analyzovať publikované výsledky výskumných aktivít v rámci vedeckých oblastí „Kvalita“ a „Bezpečnosť“.

 

Vzdelávacie ciele:

 • aplikácia softvérových prostriedkov pre systém manažérstva kvality, bezpečnosti a rizík vo všetkých etapách technického života produktu a priemyselných technológií,
 • kritické analyzovanie legislatívnych požiadaviek pre kvalitné a bezpečné produkty a postupy s cieľom ich čo najjednoduchšej aplikácie v praxi,
 • aplikovanie analýzy rizík strojov a priemyselných procesov ako súčasť integrovanej bezpečnosti v rámci komplexných manažérskych systémov,
 • vývoj metodík a postupov pre účinnú prevenciu v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel.

 

Oblasti uplatnenia:

 • manažér na vrcholovej úrovni riadenia integrovaných manažérskych systémov
 • v štruktúrach riadenia štátnych a verejných inštitúcii zameraných pre oblasť „Kvalita“ a „Bezpečnosť“
 • ako vrcholový odborník pre oblasť systémov manažérstva kvality, bezpečnosti, údržby v rámci podnikateľských subjektov
 • vo výskumných inštitúciách a vysokých školách ako vedeckovýskumní pracovníci
 • v poradenskej organizácii aj v rámci medzinárodných inštitúcii, napr. na úrovni EÚ

 

Úspechy študentov:

 • súťaže v rámci doktorandských prác

 

Podporované študentské projekty:

 • projekty mladých vedcov

 

Zamestnávatelia:

Volkswagen, Magna, Jaguar Land Rover, KIA Slovakia, Ushin, Garrett, Lear, Marelli, SGS Slovakia, Unomedical, U.S. Steel Košice, Národný inšpektorát práce, Vysoké školy a výskumné inštitúcie v SR ale aj v zahraničí

 

Podniky, v ktorých sa vykonáva aplikovaný výskum a vývoj:

Matador, SPP, Transpetrol, U.S. Steel Košice, ZKW Krušovce, Continental Púchov, Slovnaft, Whirlpool, Spinea