Priemyselné inžinierstvo (PI)

Študijný program Priemyselné inžinierstvo v doktorandskom stupni štúdia je určený pre uchádzačov, ktorí budú schopní pracovať samostatne v oblasti projektovania, zlepšovania efektívnosti a optimalizácie podnikových procesov a systémov a v oblasti ich digitalizácie pre potreby Industry 4.0. Študenti si zdokonaľujú zručnosti nadobudnuté z bakalárskeho a inžinierskeho stupňa v oblasti softvérovej podpory zameranej na digitalizáciu konštruovanie, technickú prípravu výroby, v oblasti 3D technológií, v oblasti modelovania a simulovania výrobných, logistických procesov a systémov a v oblasti ergonómie. Majú možnosť pracovať s najnovšími technológiami v oblasti reverzného inžinierstva ako 3D skenovanie a 3D tlač a v oblasti virtuálnej a zmiešanej reality v oblasti overovania digitálnych podnikov a digitálnych dvojčiat. Študenti tohto stupňa štúdia sa podieľajú na vedecko výskumných aktivitách pracoviska, participujú na publikačných aktivitách a výstupoch, zúčastňujú sa vedeckých konferencii, workshopov, odborných školení v rámci svojej vedeckej profilácie. Podieľajú sa na vzdelávaní študentov nižších stupňov vysokoškolského štúdia a sú zapájaný v pozícii konzultantov do riešenia bakalárskych a diplomových prác v rámci činnosti ústavu. V rámci svojej vedeckej profilácie majú možnosť pracovať v  špecializovaných laboratóriách (Testbed 4.0 a iné) a v podnikoch priemyselnej praxe, s ktorými Ústav manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva spolupracuje.

Hlavné oblasti zamerania
Koncepčné projektovanie a modelovanie
Digitalizácia a virtuálna realita
Simulácie výrobných systémov
Logistika
Priemyselná a digitálna ergonómia
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdiumSK, ENSK
Inžinierske štúdiumSK, ENSK
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- špičkovo vybavené laboratória Testbed 4.0 a iné
- široká softvérová podpora v rámci PLM, digitálneho podniku a Industry 4.0
- možnosť kooperácie s praxou
- zahraničné stáže v rôznych podnikoch a univerzitách
- aktívna účasť na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí
- kooperácia na vedeckých a výskumných aktivitách ústavu a ich publikácia doma aj v zahraničí

Obsadzované profesie

- procesný inžinier
- plánovač výroby
- manažér ľudských zdrojov
- ptojektový manažér
- manažér logistiky

Zamestnávatelia
Absolventi
SjF mi dala mnoho vedomostí, ktoré často využívam aj pri výkone práce, napr. základy konštruovania, programovanie strojov, technológie a pod. Priemyselné inžinierstvo je vynikajúci študijný program a odporúčam ho aj iným študentom, ktorí chcú vidieť viac do materiálových tokov, ekonomiky a riadenia podniku.
Ing. Ján Kopec
Magna PT, s.r.o., operátor
Po absolvovaní troch stupňov štúdia na SjF v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo som nadobudol množstvo cenných znalostí a skúseností, ktoré využívam pri mojej každodennej práci. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť špičkové vybavenie laboratórií, odborný prístup prednášajúcich a zaujímavé zahraničné stáže
Ing. Radko Popovič, PhD.
Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Operation Manager
Kontaktná osoba
doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.
e-mail: miriam.pekarcikova@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 3244

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • simulačné softvéry,
 • ERP systémy,
 • PLM systémy,
 • CAD softvéry,
 • digitalizácia podnikových procesov v rôznych formách,
 • digitálny podnik a jeho koncepcia,
 • digitálne dvojča a jeho prvky,
 • Industry 4.0,
 • ergonomické analýzy a digitálna ergonómia.

 

Vzdelávacie ciele:

 • projektovanie výrobných systémov,
 • zásobovacia, výrobná a distribučná logistika,
 • rekonfigurovateľné výrobné systémy,
 • reverzné inžinierstvo a aditívne technológie,
 • digitálny podnik,
 • testovanie systémov signálnymi sústavami,
 • smart riešenia v podnikovej praxi,
 • experimentálne overovanie digitálnych systémov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • procesné inžinierstvo
 • plánovanie a riadenie výroby
 • ľudské zdroje
 • optimalizácia výroby
 • reverzné inžinierstvo
 • logistické systémy

 

Úspechy študentov:

 • Ing. Radko Popovič, PhD.: 1. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú a bakalársku prácu vypísanú spoločnosťou SOVA Digital v kategórii strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku.
 • Ing. Nikoleta Kocichová: Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najzaujímavejší podnikateľský nápad.
 • Dr. h. c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD. predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT a. s., jeden z najúspešnejších podnikateľov v SR, držiteľ ocenenia Krištáľové krídlo za hospodárstvo a Medaily za zásluhy od prezidenta českej republiky. Bývalý absolvent terajšieho Ústavu manažmentu, priemyselného a digitálneho inžinierstva.

 

Zamestnávatelia:

Magna, Škoda Auto, Volkswagen, SHP Group, T-Systems, U.S. Steel Košice, Matador, KIA, Whirpool, Ryba Košice, Siemens, Lear Corporation