Časti a mechanizmy strojov (ČaMS)

Študijný program Časti a mechanizmy strojov patrí k základným programom v oblasti strojného konštruovania. V rámci tohto odboru sú vychovávaní špičkoví odborníci pre oblasť numerického aj experimentálneho výskumu a vývoja aplikovateľného vo všetkých ďalších smeroch strojárstva. Vedecké aktivity doktorandov sú zamerané na oblasť optimalizácie častí strojov, konkrétne na optimalizáciu torzne kmitajúcich mechanických sústav s akcentom na ovládnutie veľkosti nebezpečného torzného kmitania aplikáciou pneumatických spojok, rieši výskum v oblasti ovládnutia rôznych zdrojov budenia spôsobujúcich vibrácie napr. automobilových prevodoviek, agregáte pohonu rôznych mechanických sústav a pod. Zároveň zameriava svoju pozornosť aj na oblasť riešenia kinematických a silových pomerov záberu prevodových mechanizmov s čelnými ozubenými kolesami, závitovkovými a netradičnými prevodmi.

Hlavné oblasti zamerania
Optimalizácia častí strojov
Počítačové konštruovanie
Experimentálna analýza konštrukcií
Numerické analýzy konštrukcií
Pohybové simulácie mechanizmov
Stupne a formy štúdia
DennáKombinovanáExterná
Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdiumSKSK

EN – štúdium v anglickom jazyku
SK – štúdium v slovenskom jazyku

Pridaná hodnota

- riešenie vysoko aktuálnej problematiky optimalizácie mechanických sústav a zariadení so zameraním na znižovanie vibrácií a hlučnosti strojov
- riešenie kinematických a silových pomerov záberu prevodových mechanizmov s čelnými ozubenými kolesami, závitovkovými a netradičnými prevodmi
- účasť na riešení projektových úloh vedeckých grantových projektov, ako aj úloh pre prax
- mentoring v oblasti patentovej činnosti
- interdisciplinárny charakter výskumu (časti a mechanizmy strojov, konštruovanie, mechanika, mechatronika)
- špičkové materiálne a softvérové vybavenie laboratórií katedry
- možnosť zahraničných doktorandských stáží
- školenie pre prácu s tlakovými zariadeniami

Obsadzované profesie

- CAD špecialista
- vedecko výskumný pracovník
- samostaný vývojár
- projektový manažér konštruovania
- špecialista experimentátor

Zamestnávatelia
Absolventi
Kontaktná osoba
Ing. Jozef KRAJŇÁK, PhD.
e-mail: jozef.krajnak@tuke.sk
tel.č.: +421 55 602 2373

Vstúp s nami do úžasného sveta strojáriny

Podať elektronickú prihlášku je naozaj jednoduché. Stačí iba zopár klikov.

Vzdelávacie výstupy:

 • absolvent ovláda softvérové nástroje pre tvorbu a analýzu častí strojov,
 • uplatňuje metódy a postupy pre optimalizáciu mechanických sústav,
 • schopnosť navrhovať zložité technické systémy,
 • samostatnosť v tvorbe technickej dokumentácie,
 • aplikovať teoretické poznatky v experimentálnych procesoch,
 • posudzovať vlastnosti mechanizmov a časti strojov,
 • navrhovať pohony a?ich časti pre technické systémy.

 

Vzdelávacie ciele:

 • navrhnúť meracie metódy a postupy v oblasti experimentálneho overovania časti strojov,
 • samostatné riešenie čiastkových výskumných úloh z oblasti častí strojov,
 • vedenie projektových tímov v oblasti konštruovania,
 • riešenie problematiky pohonov a ich častí,
 • optimalizácia parametrov mechanických pohonov a ich častí,
 • samostatný vývoj častí strojov a mechanizmov.

 

Oblasti uplatnenia:

 • spoločnosti venujúce sa experimentálnemu vývoju a výskumu,
 • vedecké pracoviská základného výskumu,
 • konštrukčné spoločnosti a kancelárie zamerané na aplikovaný vývoj,
 • výrobné spoločnosti s vlastným konštrukčným oddelením.

 

Úspechy študentov:

 • úspešné riešenie vedeckých grantových projektov,
 • úspešné riešenie úloh pre prax,
 • prezentácia výstupov vlastnej vedeckej činnosti na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, výstavách, veľtrhoch,
 • publikácie v karentovaných časopisoch,
 • spoluautorstvo patentov a úžitkových vzorov,
 • cena za najlepší poster na VI. Międzynarodowa Konferencja Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”.

 

Podporované študentské projekty:

 • Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)
 • Projekty pre mladých výskumníkov do 35 rokov 
 • VEGA, KEGA, APVV, ŠF EÚ 

 

Zamestnávatelia:

Škoda-Auto, Aufeer Design, ZŤS VVÚ Košice, TatravagónkaSpinea, U.S. Steel Košice, Bukóza Holding, Whirlpool, Magna PT, BSH Drives and Pumps, Nexis Fibers